Starting Date :
14th February 2014 @ Kaladi
End Date :
16th June 2014 @ Kedar

Global Committee

Sl. No Name
1. Jagadguru Sri Jayaprakashendra Saraswathy Mahaswamiji
2. Kumari Monika Ahluwalia, World Bank USA
3. Shri Ganesh Mangathil, Dubai.
4. Shri. Sarvottam Shetty, Businessman UAE
5. Shri. Paresh Kant, Businessman Ukraine
6. Shri. Rishi Dhanuka, Banker, Singapore
7. Shri. Prakash Lohia, Industrialist, Indonesia
8. Shri. Santosh Kini Hosdurg, Service, USA
9. Shri. Amitabh Dibashish, Film Producer, Singapore
10. Shri. Ganesh, Business, Singapore
11. Smt. Shruti Snehalata, Service. USA
12. Prof. Jack Panesar, Professor, USA
13. Shri. Ashok, Business, Singapore
14. Smt. Shruti, Singapore
15. Shri. Rajesh Bajaj, Dubai
16. Shri. Siddharth Mahendra, Dubai
17. Shri. Rahul Garg, Service, UK
18. Shri. Prem Pathak, Social Worker, Nepal
19. Shri. Dr. Ananta, Nepal
20. Shri. Shrikanth, Dubai
21. Shri. GaJanan Kamath, Dubai
22. Shri Yogesh Kamath, Singapore
23. Ms. Deepika Awasthi, Singapore