Starting Date :
14th February 2014 @ Kaladi
End Date :
16th June 2014 @ Kedar

Pradesh Committee

Sl. No Name
1. Shri. Ghansham Dhanuka – Guwahati, Assam
2. Shri. Tappan Das – Assam
3. Shri. Kamal Kant Malik – Rishikesh, Dehradun
4. Shri. Juneja – Dehradun
5. Shri. Vinod Agarwal – Rishikesh, Dehradun
6. Shri. Dr. Prakash – Bhubneshwar
7. Shri. Guru Shastri Matha, Bangalore
8. Lt. Gen. Mehta – Nasik
9. Shri. Arpit Garg – Patiala
10. Shri. Tejender Sandhu – Patiala, Amristsar
11. Shri. Sharad – Cochin
12. Shri. Rakesh Vashisht – Muzzafarnagar
13. Shri. Ram Sharma – Kanchipuram
14. Shri. Akash Chhikkara – Kurukshetra
15. Shri Dr. Peeta Ram Das – Cochin
16. Shri. Subarayanayak – Cochin
17. Shri.Sanjay Mishra – Cochin
18. Shri Sathish Kumar Pai
19. Ms. Vishnu Priya – Coimbatore
20. Ms. Anita – Trivandrum
21. Ms. Monika Ahluwalia – Chennai
22. Ms. Narula – Chennai
23. Mrs. Sujata – Chennai
24. Dr. Manikhandan – Chennai
25. Ms. Padma Subramaniam – Chennai
26. Dr. Suresh Kamath – Chennai
27. Sh. Laxman Prabhu – Chennai
28. Major K.T. Pratik – Coimbatore
29. Shri. Joy Dev Ghosh – Kolkata
30. Mr. Aggarwal – Kolkata
31. Mr. Manish Aggarwal – Kolkata
32. Major Shiv Kumar – Titupati
33. Shri. K.P. Kumar – Hyderabad
34. Mr. Nitin Bhandari – Mangalore
35. Mr. Dinesh Kamath – Mangalore
36. Mr. Kant Kumar – Mangalore
37. Mr. Anant Pai – Mangalore
38. Mr. Ravi – Shringeri
39. Mr. Vijay Kamath
40. Col. Shree Kumar – Cochin
41. Shri Praveen Shenoy, Kanhangad
42. Shri Narendra Babu – Bangalore
43. Shri Hemanth Gogia, Goa
44. Shri Gautam, Goa
45. Shri Manguirish Raikar, Goa
46. Shri Yatish Dempo, Goa
47. Shri Amit Vij, Pune
48. Shri Ajay Birdavad, Pune
49. Shri Nagesh Shetty, Mangalore
50. Smt. Smita Malhotra, Mumbai
51. Shri Vikram Gogia, Mumbai
52. Shri Sanjay Rana, Delhi
53. Shri Devinder Mohan, Jammu
54. Shri S.D. Sharma, Jammu
55. Shri Mahajan, Jammu